Creative Commons Lisansı
Tıp Araştırmaları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Clinical and Laboratory Features of Children Diagnosed as Chronic Renal Failure at Hospital Admission
Nurcan Beyazıt, Ünal Uluca, Aydın Ece

Nurcan Beyazıt, Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye Email: nurcandeniz@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to evaluate the clinical and laboratory findings of children with chronic renal disease (CRD) at hospital admission.

Methods: Fifty patients diagnosed with CRD were enrolled tothe study, Patients’ hospital files were evaluated retrospectively. Age at diagnosis, height-weight percentiles, blood pressure values, laboratory and ultraso nographic findings, CRD duration and etiologies were recorded

Results:The study included 50 children (26 female, 24 male) with CRD who diagnosed between 2004 and 2009. The mean age of patients was 10.1±4.4 (range, 1-16) years. The mean disease duration was 23.7±16.4 months and mean follow up period was 20.1±13.6 months. Height was underthird percentile in 70% and under tenth percentile in 90% of patients. Weight was under third percentile in 64% and under tenth percentile in 86% of patients. Systolic and diastolic blood pressure values were normotensive in 30 (60%) and hypertensive in 20 (40%) of patients. The most frequent clinical, laboratory and radiological findings were hypertension (40%), proteinuria (56%), leukocyturia (20%) and renal hyper-erogeneity (68%) at renal ultrasound imaging. The most frequent etiological disease leading to CRD was vesicoureteral reflux in girls and neurogenic bladder and nephrolithiasis in boys.

Conclusion: Severe short stature and malnutrition were detected in two thirds of our patients. Vesicoureteral reflux and nephrolithiasis were the leading etiological diseases leading to CRD. Arch Med Invest 2016; 1 (1): 7-14

Key words: Chronic renal disease, etiology, child, clinical, laboratory, findings

Kronik Böbrek Hastalığı Bulunan Çocukların Başvuru Anındaki Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada kronik böbrek hastalığı (KBH) bulunan çocuklarda hastaneye ilk başvuru anındaki klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmeyi amaçladık,

Yöntemler: Çalışmaya KBH tanısı almış 50 olgu alındı. Hasta dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olguların tanı yaşı, boy ve ağırlık persentilleri, kan basıncı değerleri, laboratuvar ve renal ultrasonografi bulguları, KBH süresi ve etiyolojileri kaydedildi, 

Bulgular: Çalışmaya 2004-2009 yılları arasında KBH tanısı almış, yaş ortalaması 10,1±4,4 (1-16 yaş arası) olan, 26’sı kız (%52) ve 24’ü ise (%48) erkek 50 KBH olgusu alındı. Hastaların ortalama hastalık süresi 23,7±16,4 ay iken, tanı sonrası ortalama izlem süreleri 20,1±13,6 ay olarak bulundu. Hastaların %70’inin boyu 3. persantilin altında bulunurken, %90 hastanın boyu 10. persentilin altında idi. Hastaların %64’ünün ağırlığı 3. persantilin altında iken, %86 hastanın boyu 10. persentilin altında idi. Sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri 30 hastada (%60) normotansif bulunurken; 20 hastada (%40) hipertansif idi Hastaların başvuru esnasında en sık saptanan klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular, proteinüri (%56), lökositüri (%20) ve ultrasonografik incelemede böbrek parankiminde ekojenite artışı (%68) idi. Çalışmamızda KBH için kızlarda vezikoüreteral reflü, erkeklerde ise nörojen mesane ve nefrolitiazis en sık nedenler olarak saptandı. 

Sonuç: Hastalarımızın üçte ikisinde belirgin boy kısalığı ve malnütrisyon saptandı.  Kronik böbrek hastalığı etyolojisinde vezikoüreteral reflü ve nefrolitiazis önde gelen nedenler olarak belirlendi. 

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, etyoloji, çocuk, klinik, laboratuvar, bulgular

Arc Med Invest: 2016; 1(1): 7-14

doi: 10.5799/ahinjs.03.2016.01.002

Cilt 1, Sayı 1 (2016)