Creative Commons Lisansı
Tıp Araştırmaları Arşivi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Frequency of Urinary System Abnormalities in Children with Urinary Tract Infections
Sibel Dallı, İlhan Tan, Aydın Ece

Sibel Dallı, Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye Email: drsibeldalli@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate frequency of urinary tract abnormalities in children urinary tract infections (UTI) at Pediatric Nephrology unit.

Methods: Urinary tract abnormalities were retrospectively evaluated in 120 children aged 1-16 years followed up due to UTI children between 2010-2014 years with urinary tract infections. Etiology, clinical findings, causative microorganisms, accompanying abnormalities and role of ima

ging modalities were investigated in children with UTI.

Results: 77.5 % of patients were male and 22.5% of were female. The mean age was 9.5±3.75 years in females and 7.12±5.24 years in males. Hypoactive areas in DMSA and Grade IV vesicoureteral reflux (VUR) were reported as being the most frequent radiologic images. Voiding dysfun

ction was detected in 49.2% of patients, VUR in 27.5% and neurogenic bladder in 5.8%. Recurrent UTI was detected in 91.5% of patients. Conclusion: Due to increased renal scar formation risk in recurrent UTI, early diagnosis, effective treatment andregular follow up examinations will reduce long standing complications of these patients. Arch Med Invest 2016; 1 (1): 15-22

Key words: Urinary tract infection, child, urinary system abn ormalities, voiding cystourethrography, vesicoureteral reflux

 İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Çocuklarda Üriner Sistem Anormallikleri Sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk nefroloji ünitesinde idrar yolu enfeksiyonu (İYE) saptanan çocuk hastalarda üriner sistem anomalilerini araştırmaktır.

Yöntemler: 2010-2014 yılları arasında İYE tanısı ile izlenen, 0-18 yaş arasındaki toplam 120 hastada saptanan üriner sistem anormallikleri geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda İYE için risk faktörleri, klinik bulgular, İYE etkenleri, eşlik eden patolojiler ve İYE’de görüntüleme yöntemlerini

n sonuçları araştırıldı.

Bulgular: Hastaların %77,5’i kız %22,5’i erkekti. Kız hastalar için yaş ortalamaları 9,5±3,75 yıl erkek hastalar için yaş ortalamaları 7,12±5,24 yıl idi. En sık tespit edilen ultrasonografi (USG) bulgusu pelvik ektazi olarak saptandı. En sık görüntüleme bulgusu olarak Dimerkaptosüksinik asit (D

MSA)’da hipoaktif alanlar ve Grade IV vezikoüreteral reflü (VUR) tespit edildi. En sık işeme disfonksiyonu, hastaların %49,2 oranında tespit edildi. VUR %27,5 oranında, nörojen mesane %5,8 oranında görüldü. Hastaların %91,5’inde tekrarlayan İYE tespit edildi.

Sonuç: Yineleyen İYE’si olan çocuk hastalarda yüksek oranda renal skar gelişmesinden ötürü erken evrede tanı, etkili tedavi ve düzenli takiplerin yapılmasının uzun dönem komplikasyonlarını azaltacaktır.

Anahtar kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, çocuk, üriner sistem anormallikleri, voiding sistoüretrografi, vezikoüreteral reflü

Arc Med Invest: 2016; 1(1): 15-22

doi: 10.5799/ahinjs.03.2016.01.003

Cilt 1, Sayı 1 (2016)