Creative Commons Lisansı
Archive of Medical Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - A Rare Cause of Shoulder Pain: Pseudotumor Deltoideus
Serkan Ünlü, Zeynep Özdemir, Metin Doğan, İsmail Okan Yıldırım

ÖZET

“Psödotümör deltoideus”, radyografik olarak deltoid kası tendonunun yapışma yeri olan proksimal humerusta fokal kortikal kalınlaşma, düzensizlik veya eşlik eden lüsensi ile tanımlanır. Bu olguların çoğu asemptomatik olup, rastlantısal olarak saptanırlar. Olguların bir kısmı ise omuz ağrısı şikayeti ile ortaya çıkabilir. Gereksiz ileri tetkiklerin ve cerrahi işlemlerin önüne
geçmeyi sağlamak için radyolojik incelemede psödotümör deltoideus’de ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir. Bu yazıda omuz ağrısı ile başvuran ve psödotümör deltoideus tanısı alan bir hastanın magnetik rezonans görüntüleme bulguları sunulmuştur.
 
Anahtar kelimeler: Psödotümör deltoideus, MRG, kortikal düzensizlik
 
ABSTRACT
 
"Pseudotumor deltoideus" is radiographically defined as focal cortical thickening, irregularity, or accompanying laxity in the proximal humerus, the site of adhesion of the deltoid tendon. Most of these cases are asymptomatic and incidentally detected. A lesser proportion of these cases may present with shoulder pain. In order to prevent unnecessary further examination and
avoidance of surgical procedures, pseudotumor deltoideus also should be in mind in differential diagnosis. In this report we presented magnetic resonance imaging findings of a patient presented with shoulder pain and diagnosed as pseudotumor deltoides.
 
Key words: Pseudotumor deltoideus, MRG, cortical irregularity

 

Volume 2, Number 2 (Aralık 2017)