Creative Commons Lisansı
Archive of Medical Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Preferences of Pregnant Women For Continued Pregnancy Who Use Drugs With Teratogenic Risk In The First Trimester
Görker Sel, Hamdi Küçük, Mehmet İbrahim Harma, Müge Harma
ÖZET
 
Amaç: Çoğunlukla plansız gebeliklerde gözlenen, gebeliğin varlığının farkında olmaksızın ilaç kullanımı fetüste kalıcı morfolojik ve fonksiyonel değişikliklere neden olabilir. Çalışmamızda, gebe kaldıklarının farkında olmaksızın teratojenite riski içeren ilaç kullanmış olan kadınların, gebeliğe devam etme ya da tahliyesi açısından tutumlarının ne olduğunu araştırmayı amaçladık.
Hastalar ve Yöntemler: 01.06.2013 ile 01.06.2016 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gebe Polikliniği’ne başvuran ve gebelikte muhtemel teratojen ilaç kullanımı ön tanısı alan gebe kadınlardan 144’ü çalışmaya dâhil edildi.
Bulgular: Hastanemize başvuran 144 muhtemel teratojen ilaç kullanımı olan hastanın 88’i gebeliğin tahliyesine, 56’sı ise gebeliğin devamına karar vermiştir. FDA sınıflamasına göre gebelik kategorisi arttıkça tahliye istem oranları da çalışmamıza artmaktadır. Burada anne ve baba adayının hekimden aldıkları risk bilgisine göre ilaçların kesin zarar verir olarak kabul edilen
X kategorisi olup olmamasına göre, yani “kesin zarar verdiği bilinmiyorsa aldırmayalım” düşüncesinin yaygın olduğu görülmektedir.
Sonuç: Gebeliklerin yarısına yakınının plansız olduğu düşünüldüğünde öncelikle bu konuda bilinçlendirme yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca üreme çağındaki kadınların kullandıkları ilaçların, reçete edilmeden önce, olası teratojen etkileri dikkatle değerlendirilerek seçilmesi gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, ilk trimester, teratojen ilaç, gebeliğin devamı, tercih
 
ABSTRACT
 
Objective: Drug use, which is often observed in unplanned pregnancies, without the awareness of the presence of pregnancy, can cause permanent morphological and functional changes in the fetus. We aimed to investigate the attitudes of women who have used drugs containing a risk of teratogenicity in our study, without knowing they are pregnant, in terms of continuing
or evacuating pregnancy.
Patients and Methods: Between 01.06.2013 and 01.06.2016 Bülent Ecevit University Faculty of Medicine Hospital admitted to the pregnancy clinic and 144 pregnant women who were diagnosed with possible teratogen drug usage in pregnancy were included in the study.
Results: Of the 144 possible teratogen drug users who applied to our hospital, 88 of them choose evacuation and 56 of them decided to continue to their pregnancy. According to the FDA classification, as the pregnancy category increases, the rates of request for evacuation were increased according to our study. Here, it is seen that the mother and father candidate have a tendency to decide according to the risk information they receive from the physician, whether or not the drugs are classified as category X, which is considered to be a definite harm.
Conclusion: When it is thought that the half of the pregnancies are unplanned, it is necessary to raise consciousness in this issue firstly. In addition, medications used by women in reproductive age should be carefully selected and evaluated for possible teratogenic effects before being prescribed.

Key Words: Pregnancy, first trimester, teratogenic drug, continued pregnancy, choice
Volume 2, Number 2 (Aralık 2017)